SUDUVA.info
Sūduvos krašto mokslo, istorijos ir kultūros draugija

Vytautas Grinius

Sūduvos krašto mokslo, istorijos ir kultūros draugijos nario Vytauto Griniaus trumpa biografija

Lietuvos Prezidento Kazio Griniaus memorialinio muziejaus įkūrėjas ir pirmasis jo direktorius, Sūduvos krašto mokslo, istorijos ir kultūros draugijos narys Vytautas Grinius gimė 1930 m. rugsėjo mėnesio 6 d. Valčiuvos kaime, Kvietiškio valsčiuje, Marijampolės apskrityje valstiečio-darbininko šeimoje. Pirmojo šeimoje sūnaus gimimo metai sutapo su jubiliejiniais Vytauto Didžiojo 500 metų jubiliejumi ir lėmė tėvų Vytauto vardo pasirinkimą savo sūnui, o tolimo giminaičio Lietuvos prezidento Kazio Griniaus vardas lėmė antrą jo vardą.

Vytautas Grinius dar iki mokyklos suolo Puskelnių pradinėje mokykloje, mamos pastangomis jau mokėjo skaityti. Baigus pradžios mokyklą tėvai matydami sūnaus gabumus, nutarė jį toliau leisti mokytis į Rygiškių Jono gimnaziją, kiek vėliau, dėl karo ir pokario meto nepriteklių, perėjo mokytis į Marijampolės mokytojų seminariją.

Pirmoji Vytauto Griniaus - pedagogo darbovietė prieš 60 metų buvo Vilkaviškio rajone Klampučių septynmetėje už 40 km nuo tėviškės. Ir kaip mena pats Vytautas Grinius: „Viskas ten buvo išpūsta, laukuose dar minos ne visur išrinktos, trūko maisto, žmonės gyveno pusbadžiu. Stokojo mokytojų, dirbau dviem pamainom: iki pietų su I - III klase - po pietų mokinau piešimo, vedžiau fizinio lavinimo pamokas... viską kas papuolė."

1951 metų rudenį Vytautas Grinius buvo perkeltas į Vinco Kudirkos gimtinę, Paežerių septynmetę. Joje jis išdirbo 40 metų, pradžioje eilinių mokytoju, o vėliau 26 metus mokyklos direktoriumi. Jo pastangų dėka 1967 m. erdviame sklype buvo pastatyta naują mokyklą prie kurios vėliau iškilo didžiausia rajone sporto salė, stadionas ir unikalus parkas.

Tapęs mokyklos direktoriumi, 1964 m. užmezgė ryšius su paežeriečiu JAV gyvenančiu rašytoju Antanu Petrika, kuris paskatino įamžinti Vinco Kudirkos atminimą jo gimtinėje. V. Griniaus organizacinio talento dėka per labai trumpą laiką 1965 m. pavyko įrengti Vinco Kudirkos gimtinėje, vienintelėje išlikusioje autentiškoje klėtelėje, Daktaro muziejinę ekspoziciją. Ši klėtelė sovietmečiu tapo gaiviu šaltiniu, gaivinančiu mūsų istorinę atmintį ir meilę Tėvynei, o Atgimimo aušroje tai buvo ryto gaiva teikusi jėgų ir ryžto burtis į Sąjūdį po trispalvių vėliavų gausa.

Sukauptoje dr. V. Kudirkos klėtelės ekspozicijos medžiagoje, Vytautui Griniui pavyko rasti dr. V. Kudirkos dedikuotą jo portretinę atvirutę lietuvybės sąjūdžio bendražygiui dr. K. Griniui su užrašu „ nuoširdžiam bičiuliui", kuri buvo impulsas gimusiai idėjai rinkti medžiagą kitam mūsų tautos didžiavyriui Prezidentui Kaziui Griniui atminti. Šią gimusią idėją Vytautui Griniui pavyko įgyvendinti tik po 30 metų, atstačius Lietuvos Nepriklausomybę 1997 m. gruodžio 16 d. istoriniame Kazio ir Joanos Grinių name Marijampolėje, dalyvaujant Respublikos Prezidentui A. Brazauskui iškilmingai atidarytas Lietuvos Prezidento Kazio Griniaus memorialinis muziejus ir nuo 1998 01 03 jo direktoriumi paskirtas muziejaus kūrėjas Vytautas Grinius, kuris per trylika veiklos metų nuveikė didžiulį darbą.

V. Griniaus dėka muziejus sukaupė didelį Lietuvos prezidento K.Griniaus memorialinį fondą ir tuo praturtino mūsų tautos istorinį, kultūrinį paveldą išvystė nemažą edukacinę veiklą, perleido K. Griniaus raštų dvitomį ir parengė spaudai trečiąjį tomą. Muziejus tapo žinomu kultūros žmonių susibūrimo centru - čia veikia Sūduvos istorikų, Vytautų, Tėviškės pažinimo, Šachmatų klubai, „Šviesos" biblioteka. Čia įvyko Sūduvos krašto mokslo, istorijos ir kultūros draugijos steigiamasis susirinkimas. Muziejuje sukurta gera kūrybinė atmosfera, pritraukia daug kūrybingų kultūros, istorijos, meno žmonių, kurie čia pateikia ir aptarinėja savo kūrybines vizijas.

Vytautas Grinius per ilgą ir kūrybingą savo veiklos laikotarpį pasireiškė ne tik gabiu pedagogu, sumaniu vadovu ir organizatoriumi, bet ir kūrybingu literatu, publicistu, visuomenininku. Jo sukurtos humoreskos dvelkia subtiliu, giliu jumoru, grotesku, gražūs ir turiningi kelionių, gamtos aprašymai, prasmingi ir kiti veiklos barai.

Kęstutis Subačius

atgal