SUDUVA.info
Sūduvos krašto mokslo, istorijos ir kultūros draugija

Įstatai

I. Bendroji dalis

1.1. Sūduvos krašto mokslo, istorijos ir kultūros draugija (sutrumpintai SKMIKD), (toliau vadinama "Asociacija") yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo.

1.2. Sūduvos krašto mokslo, istorijos ir kultūros draugijos teisinė forma - asociacija.

1.3. Asociacija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu (toliau vadinamu "Asociacijų įstatymu"), kitais įstatymais ir teisės aktais, o taip pat šiais įstatais.

1.4. Asociacija turi teisę gauti labdarą ir paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka.

1.5. Asociacijos veiklos laikotarpis neribojamas. Asociacijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Asociacija finansinės atskaitomybės nesudaro.

1.6. Asociacijos buveinės adresas: Geležinio Vilko g. 12-33, LT 49278 Kaunas.

turinyskitas skyrius