SUDUVA.info
Sūduvos krašto mokslo, istorijos ir kultūros draugija

Įstatai

II. Asociacijos veiklos tikslai, uždaviniai, sritys ir rūšys

2.1. Asociacijos tikslai ir uždaviniai yra vienyti visus dorus Sūduvos krašto žmones, jų ainius ir kitus besidominčius Sūduvos krašto istorija ir kultūra; kuriant pilietinę visuomenę, skatinti šio krašto žmonių visuomeniškumą, pilietiškumą bei moralinę atsakomybę; teikti valstybinėms institucijoms pilietinius pasiūlymus, puoselėti krašto tradicijas, kultūrinį bei istorinį paveldą; rinkti visą su šiuo kraštu susijusią kraštotyrinę medžiagą; rengti minėjimus, mokslines konferencijas ir kitus renginius apie Sūduvos kraštą ir jo žmones; saugoti Sūduvos krašto ir jo iškilių žmonių kultūrinį palikimą, relikvijas ir istoriškai reikšmingas vietoves, gyvenvietes ir statinius; įamžinti iškilių Sūduvos krašto žmonių ir išnykusių vietovių brangių sūduviečiams ir jų ainiams atminimą; teikti pasiūlymus apdovanojimams nusipelniusius Sūduvos kraštui žmones; prižiūrėti žymių sūduviečių kapus; leisti ir platinti laikraščius, žurnalus ir knygas apie Sūduvos kraštą ir jo žmones; inicijuoti steigimą ar steigti naujas mokslo ir sporto įstaigas bei organizacijas, vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų tvarka, koordinuoti Asociacijos narių veiklą, atstovauti Asociacijos narių interesams ir juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus.

2.2. Asociacijos veiklos sritys: informacijos raštu, žodžiu ar kitais būdais apie Asociacijos tikslus ir uždavinius skleidimas; narių vienijimas, jų tarpusavio santykių plėtojimas; rūpinimasis Asociacijos narių, jų šeimų bei kitų gyventojų gerove, ginant jų teises, teikiant, esant galimybėms ir poreikiui, reikalingą teisinę ir slaugos pagalbą.

2.3. Asociacija gali turėti savo antspaudą, simboliką ir apdovanojimus.

2.4. Įgyvendindama savo tikslus bei veikdama aukščiau nurodytose srityse, Asociacija vykdo šias veiklos rūšis (pagal EVRK):
• Kita mažmeninė prekyba ne parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse;
• Poilsiautojų ir kita trupalaikio apgyvendinimo veikla;
• Knygų, periodinių leidinių leidyba ir kita leidybinė veikla;
• Kita, niekur kitur nepriskirta, profesinė, mokslinė ir techninė veikla;
• Kelionių agentūrų ir ekskursijų organizatorių veikla;
• Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas
• Kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla;
• Pramogų ir poilsio organizavimo veikla;
• Kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla.

2.5.1. Asociacija įgyvendindama savo tikslus gali vykdyti kitą veiklą, nedraudžiamą Lietuvos Respublikos įstatymų, atitinkamai papildžius ir įregistravus juridinių asmenų registre Asociacijos Įstatų pakeitimus;
2.5.2. samdyti asmenis Įstatuose numatytai veiklai vykdyti;
2.5.3. bendradarbiauti su kitomis panašiomis visuomeninėmis organizacijomis;
2.5.4. licencijuojamą veiklą ar veiklą, kuriai reikia gauti atitinkamus leidimus, Asociacija gali vykdyti tik gavusi atitinkamus leidimus ar licencijas;
2.5.5. būti paramos gavėja;
2.5.6. organizuoti mitingus, piketus, demonstracijas, procesijas, įvairias eitynes, kitokius taikius, beginklius susirinkimus ir masinius renginius LR įstatymų numatyta tvarka.

turinysankstesnis skyriuskitas skyrius