SUDUVA.info
Sūduvos krašto mokslo, istorijos ir kultūros draugija

Įstatai

III. Asociacijos nariai, jų teisės bei pareigos

3.1. Asociacijos nariai gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai asmenys ir juridiniai asmenys, savanoriškai dalyvaujantys Asociacijos veikloje, pateikę raštišką prašymą ir gavę Tarybos sutikimą, bei perdavę Asociacijai stojamąjį įnašą. Nauji nariai įgyja nario teises nuo tada, kai nustatyta tvarka sumokamas stojamasis įnašas. Naujų narių stojamųjų įnašų bei nario mokesčio apmokėjimo tvarką ir terminus nustato Visuotinis narių suvažiavimas. Asociacijos narių skaičius neribojamas.

3.2. Garbės pirmininku ir Garbės nariais renkami Sūduvos kraštui ir draugijai nusipelnę asmenys. Garbės pirmininką ir Garbės narius renka Visuotinis narių suvažiavimas. Garbės pirmininkas ir Garbės nariai atleidžiami nuo nario mokesčio.

3.3. Asociacijos narys turi teisę:
3.3.1. dalyvauti ir balsuoti Visuotiniame narių suvažiavime. Kiekvienas Asociacijos narys Visuotiniame narių suvažiavime turi vieną balsą;
3.3.2. naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis;
3.3.3. susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti visą Asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą;
3.3.4. ginčyti teisme Visuotinio narių suvažiavimo ir kitų organų sprendimus ar veiksmus, jeigu jie prieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams, šiems įstatams ar Asociacijos tikslams;
3.3.5. dalyvauti įgyvendinant Asociacijos programas, renginius ir projektus;
3.3.6. išstoti iš Asociacijos, apie tai raštu pranešdamas Asociacijos pirmininkui ne vėliau kaip prieš 15 (penkiolika) dienų iki numatomos išstojimo dienos. Tokiu atveju stojamasis nario įnašas ir nario mokesčiai ar kitaip Asociacijai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinamas;
3.3.7. naudotis kitomis Asociacijų įstatyme numatytomis teisėmis.

3.4. Asociacijos narys privalo:
3.4.1. laikytis šių įstatų, Visuotinio narių suvažiavimo ir Tarybos sprendimų;
3.4.2. aktyviai dalyvauti Asociacijos veikloje, padėti siekti ir įgyvendinti Asociacijos tikslus;
3.4.3. saugoti Asociacijos ir jos narių paslaptis, susijusias su Asociacijos ir jos narių veikla;
3.4.4. ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo einamųjų finansinių metų pradžios sumokėti Visuotinio narių suvažiavimo patvirtintą metinį nario mokestį.

turinysankstesnis skyriuskitas skyrius