SUDUVA.info
Sūduvos krašto mokslo, istorijos ir kultūros draugija

Įstatai

IV. Narių priėmimo, išstojimo ir pašalinimo iš Asociacijos tvarka bei sąlygos

4.1. Šių įstatų 3.1 punkte numatytas sąlygas atitinkantys asmenys, norintys tapti Asociacijos nariais, pateikia Asociacijos pirmininkui laisvos formos prašymą.

4.2. Asociacijos nario statusas suteikiamas Tarybos sprendimu.

4.3. Asmuo, kuriam Tarybos sprendimu buvo suteiktas nario statusas, privalo per 15 (penkiolika) dienų nuo tokio sprendimo priėmimo dienos sumokėti Visuotinio narių suvažiavimo patvirtintą stojamąjį nario įnašą. Asociacijos narys įgyja šių įstatų 3.2 punkte numatytas teises tik susimokėjęs stojamąjį nario įnašą.

4.4. Narystė Asociacijoje baigiasi, kai jos narys:
4.4.1. miršta;
4.4.2. išstoja iš Asociacijos savo noru.
4.4.3. laiku nesumoka metinio nario mokesčio.
4.5. Asociacija turi teisę pašalinti iš Asociacijos jos narį, jeigu:
4.5.1. nario veikla prieštarauja Asociacijos tikslams;
narys nesilaiko šių įstatų, Visuotinio narių suvažiavimo ar Tarybos sprendimų.

4.6. Asociacijos narys pašalinamas iš Asociacijos Tarybos sprendimu.

turinysankstesnis skyriuskitas skyrius