SUDUVA.info
Sūduvos krašto mokslo, istorijos ir kultūros draugija

Įstatai

IX. Asociacijos lėšos ir pajamų šaltiniai

9.1. Asociacij os paj amų šaltiniai gali būti:
9.1.1. narių stojamieji įnašai, metiniai narių mokesčiai bei tiksliniai įnašai; valstybės ir savivaldybių tikslinės paskirties ir projektinės lėšos;
9.1.2. fizinių ir juridinių asmenų neatlygintinai perduotos lėšos ir turtas, gautos lėšos ir turtas kitose valstybėse esančių fizinių, juridinių asmenų ir fondų ;
9.1.3. lėšos, gautos kaip labdara ar parama;
9.1.4. pajamos, gautos už teikiamas paslaugas; kredito įstaigų palūkanos už saugomas Asociacijos lėšas;
9.1.5. skolinto kapitalo lėšos;
9.1.6. kitos teisėtai gautos lėšos bei pajamos.

turinysankstesnis skyriuskitas skyrius