SUDUVA.info
Sūduvos krašto mokslo, istorijos ir kultūros draugija

Įstatai

VI. Visuotinis narių suvažiavimas

6.1. Visuotinis narių suvažiavimas yra aukščiausiasis Asociacijos organas.

6.2. Visuotinis narių suvažiavimas:
6.2.1. pildo ir keičia Asociacijos įstatus;
6.2.2. renka Tarybos narius ir juos atšaukia, priima sprendimą dėl Tarybos narių veiklos Taryboje atlygintinumo;
6.2.3. renka ir atleidžia Asociacijos pirmininką, sprendžia klausimą dėl jo veiklos atlygintinumo;
6.2.4. nustato Asociacijos narių stojamojo įnašo dydį, metinį narių mokesčio dydį, tikslinių įnašų dydį ir mokėjimo tvarką;
6.2.5. priima sprendimą dėl Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);
6.2.6. Tarybos prašymu sprendžia kitus Asociacijai svarbius klausimus;
6.2.7. sprendžia kitus Asociacijų įstatyme ar šiuose įstatuose Visuotinio narių suvažiavimo kompetencijai priskirtus klausimus, jeigu tai nepriskirta kitų organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra Tarybos organo funkcijos.

6.3. Asociacijos taryba privalo sušaukti eilinį Visuotinį narių suvažiavimą kas 5 (penkeri) metai ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius nuo Asociacijos finansinių metų pabaigos.

6.4. Neeilinio Visuotinio narių suvažiavimo sušaukimo iniciatyvos teisę turi Taryba ir ne mažiau kaip 1/5 Asociacijos narių. Ši teisė realizuojama pateikiant raštišką prašymą Asociacijos pirmininkui, kuriame nurodomi siūlomi svarstyti klausimai ir sprendimų projektai. Neeilinis Visuotinis narių suvažiavimas turi būti sušauktas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo prašymo sušaukti tokį suvažiavimą pateikimo Asociacijos pirmininkui dienos.

6.5. Kiekvienam Asociacijos nariui turi būti tinkamai pranešta raštu (paprastu paštu, el. paštu, ar faksu) apie Visuotinio narių suvažiavimo laiką ir vietą ne vėliau kaip prieš 20 dienų iki Visuotinio narių suvažiavimo dienos, kartu pateikiant ir Visuotinio narių suvažiavimo darbotvarkės projektą, siūlomų priimti sprendimų projektus, taip pat kitą medžiagą, susijusią su siūlomais svarstyti klausimais (įstatų keitimo projektus, metinės finansinės atskaitomybės dokumentus ir pan.).
Visuotinis narių suvažiavimas gali būti šaukiamas nesilaikant šiuose įstatuose nustatytų terminų, jeigu daugiau nei pusė visų Asociacijos narių su tuo raštiškai sutinka.

6.6. Visuotinis narių suvažiavimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 visų Asociacijos narių. Jeigu suvažiavime nėra kvorumo, Taryba ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų turi sušaukti pakartotinį Visuotinį narių suvažiavimą, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio suvažiavimo darbotvarkės klausimais, nepriklausomai nuo dalyvaujančių narių skaičiaus.

6.7. Visuotinio narių suvažiavimo sprendimas, išskyrus šių įstatų 6.9 punkte numatytus sprendimus, laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų "už" negu "prieš" (asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis).

6.8. Šių įstatų 6.2.1. ir 6.2.6. punktuose numatytiems Visuotinio narių suvažiavimo sprendimams, taip pat šių įstatų 6.2.2. punkte numatytam Visuotinio narių suvažiavimo sprendimui atšaukti Tarybos narį, narius, priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 suvažiavime dalyvaujančių Asociacijos narių balsų.

turinysankstesnis skyriuskitas skyrius