SUDUVA.info
Sūduvos krašto mokslo, istorijos ir kultūros draugija

Įstatai

VII. Taryba

7.1. Taryba yra kolegialus Asociacijos valdymo organas, kurį sudaro ne mažiau kaip trys nariai jų tarpe ir Asociacijos pirmininkas.

7.2. Tarybos narius renka Visuotinis narių suvažiavimas 5 (penkerių) metų laikotarpiui.

7.3. Taryba renka vicepirmininkus.

7.4. Nesant Asociacijos pirmininko, jį pavaduoja ir visas Asociacijos pirmininko teises bei pareigas įgyvendina jo paskirtas vicepirmininkas.

7.5. Taryba:
7.5.1. formuoja bendrą Asociacijos politiką ir koordinuoja jos įgyvendinimą;
7.5.2. sprendžia Asociacijos turtinius, lėšų kaupimo ir panaudojimo klausimus, taip pat tvarko Asociacijos veiklą tarp Visuotinių narių suvažiavimų;
7.5.3. tvirtina Asociacijos išlaidų sąmatą;
7.5.4. priima sprendimus dėl Asociacijos nario statuso suteikimo;
priima sprendimus dėl Asociacijos nario pašalinimo iš Asociacijos;
7.5.5. priima sprendimą dėl veiklos nutraukimo;
7.5.6. priima sprendimą dėl Asociacijos stojimo į tarptautines organizacijas;
7.5.7. analizuoja metinę Asociacijos veiklos atskaitą ir metinę finansinę atskaitomybę (jeigu ji sudaroma);
7.5.8. priima sprendimus dėl Visuotinio narių suvažiavimo sušaukimo;
7.5.9. organizuoja ir kontroliuoja Visuotinio narių suvažiavimo sprendimų įgyvendinimą;
7.5.10. skiria ir atleidžia Asociacijos finansininką (kai sudaroma Asociacijos finansinė atskaitomybė ir kt. Tarybos nustatytais atvejais) ir nustato jo pareiginį atlyginimą;
7.5.11. svarsto ir tvirtina Asociacijos pareigybių sąrašą ir pareiginius nuostatus;
7.5.12. tvirtina Asociacijos samdomų darbuotojų darbo užmokesčio nustatymo ir darbuotojų skatinimo tvarką (jeigu Asociacijos veiklai samdomi nuolatiniai darbuotojai);
7.5.13. priima sprendimus dėl simbolikos ir apdovanojimų;
7.5.14. sprendžia kitus šiuose įstatuose ir Visuotinio narių suvažiavimo nutarimuose numatytus klausimus;

7.6. Tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip kartą per metus. Tarybos posėdžio sušaukimo iniciatyvos teisę turi Asociacijos pirmininkas arba ne mažiau kaip 2 (du) Tarybos nariai. Tarybos posėdžius organizuoja ir jiems vadovauja Asociacijos pirmininkas. Apie Tarybos posėdį Tarybos nariams turi būti pranešta raštu (paštu arba faksu), nurodant posėdžio datą, vietą, laiką, darbotvarkę ir siūlomus sprendimų projektus, ne vėliau kaip prieš 15 (penkiolika) dienų iki posėdžio. Jeigu visi Tarybos nariai raštu (laišku arba faksu) arba elektroniniu paštu išreiškia savo sutikimą, šioje dalyje nustatyto termino galima nesilaikyti.

7.7. Tarybos posėdžiai laikomi teisėtais, kai juose dalyvauja ne mažiau kaip 1/2 Asociacijos tarybos narių. Kiekvienas Tarybos narys turi po vieną balsą. Tarybos sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Asociacijos pirmininko balsas. Tarybos narys turi teisę iki Tarybos posėdžio dienos raštu (registruotu paštu) pranešti Tarybai savo valią "už" ar "prieš" pavieniui dėl kiekvieno sprendimo. Šie pranešimai yra įskaitomi į posėdžio kvorumą ir balsavimo rezultatus.

turinysankstesnis skyriuskitas skyrius