SUDUVA.info
Sūduvos krašto mokslo, istorijos ir kultūros draugija

Įstatai

VIII. Asociacijos pirmininkas

8.1. Asociacijos pirmininką 5 (penkerių) metų laikotarpiui renka Visuotinis narių suvažiavimas.

8.2. Asociacijos pirmininkas:
8.2.1. organizuoja kasdienę Asociacijos veiklą, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus (jeigu asociacijos veiklai reikalingi nuolatiniai darbuotojai), sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, koordinuoja jų darbą, skatina juos ir skiria nuobaudas;
vykdo Visuotinio narių suvažiavimo ir Tarybos nutarimus, sprendžia jam patikėtus kitus finansinius ir organizacinius klausimus;
8.2.2. Asociacijos vardu sudaro sandorius bei atstovauja Asociacijos interesus Lietuvos Respublikos valstybinėse institucijose, teisme, arbitraže, santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis, taip pat atstovauja Asociacijai tarptautinėse organizacijose;
8.2.3. atidaro sąskaitas bankuose, kartu su finansininku (jeigu jis samdomas) pasirašo finansinius dokumentus;
8.2.4. per 3 (tris) mėnesius po Asociacijos finansinių metų pabaigos pateikia eiliniam Visuotiniam narių suvažiavimui ir Tarybai metinę Asociacijos veiklos ataskaitą ir metinę finansinę atskaitomybę (jeigu ji sudaroma);
8.2.5. teikia pasiūlymus Asociacijos veiklos tobulinimo klausimais;
8.2.6. atsako už Asociacijos narių tinkamą informavimą apie šaukiamą Visuotinį narių suvažiavimą, duomenų ir dokumentų pateikimą juridinių asmenų registrui, pranešimą Asociacijos nariams apie esminius įvykius, turinčius reikšmės Asociacijos veiklai, Asociacijos narių apskaitą.

turinysankstesnis skyriuskitas skyrius