SUDUVA.info
Sūduvos krašto mokslo, istorijos ir kultūros draugija

Įstatai

XI. Asociacijos įstatų keitimo tvarka

11.1. Asociacijos įstatus papildyti ar pakeisti gali tik Visuotinis narių suvažiavimas.

11.2. Sprendimai dėl Asociacijos įstatų keitimo priimami 2/3 dalyvaujančių suvažiavime Asociacijos narių balsų dauguma.

11.3. Įstatų pakeitimai galioja tik juos įregistravus įstatymų nustatyta tvarka.

turinysankstesnis skyriuskitas skyrius