SUDUVA.info
Sūduvos krašto mokslo, istorijos ir kultūros draugija

Įstatai

XIII. Asociacijos pranešimų ir skelbimų paskelbimo tvarka, informacijos apie Asociacijos veiklą pateikimo visuomenei tvarka

13.1. Vieša informacija su kuria reikia susipažinti Asociacijos nariams, Asociacijos pirmininkas turi paskelbti dienraštyje "Laikinoji sostinė" ir pranešti kiekvienam Asociacijos nariui pasirašytinai arba registruotu laišku.

13.2. Bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, pateikęs Asociacijos pirmininkui raštišką prašymą, turi teisę Asociacijos buveinėje susipažinti su informacija apie Asociacijos veiklą, kuri pagal įstatymus yra vieša, taip pat kurią visuomenei pateikti nusprendžia Visuotinis narių suvažiavimas.

13.3. Asociacijos pirmininkas atsako už informacijos apie Asociacijos veiklą pateikimą to paprašiusiam fiziniam ar juridiniam asmeniui.

13.4. Apie sprendimą pertvarkyti arba likviduoti Asociaciją turi būti paskelbta viešai dienraštyje " Laikinoji sostinė" tris kartus ne mažesniais kaip trisdešimties dienų intervalais.

13.5. Apie parengtas Asociacijos reorganizavimo sąlygas turi būti paskelbta dienraštyje " Laikinoji sostinė " tris kartus ne mažesniais kaip trisdešimties dienų intervalais arba paskelbta vieną kartą ne vėliau kaip prieš trisdešimt dienų iki Visuotinio narių suvažiavimo, kurio darbotvarkėje numatyta priimti sprendimą dėl reorganizavimo.

turinysankstesnis skyriuskitas skyrius