SUDUVA.info
Sūduvos krašto mokslo, istorijos ir kultūros draugija

Įstatai

XIV. Asociacijos filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo tvarka

14.1. Asociacija, plėtodama savo veiklą, vadovaudamasi LR Civiliniu kodeksu bei kitais teisės aktais, gali steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse.

14.2. Sprendimus dėl Asociacijos filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priima Visuotinis narių suvažiavimas. Taip pat priima sprendimus dėl filialų ir atstovybių nuostatų patvirtinimo bei pirmininko skyrimo.

14.3. Asociacijos filialas yra struktūrinis Asociacijos padalinys, turintis savo buveinę ir atliekantis visas ar dalį Asociacijos funkcijų. Filialas nėra juridinis asmuo. Asociacija atsako pagal filialo prievoles ir filialas atsako pagal Asociacijos prievoles. Asociacijos filialas veikia pagal filialo nuostatus, kuriuos tvirtina Asociacijos pirmininkas. Filialų skaičių neribojamas.

14.4. Asociacijos filialas laikomas įsteigtu nuo Asociacijos pirmininko nutarimo įsteigti tokį filialą datos.

14.5. Asociacijos filialai yra atskaitingi Visuotiniam narių suvažiavimui, kurio metu atsiskaito už savo veiklą bei Asociacijos pirmininkui tarp minėtųjų suvažiavimų. Santykiai tarp Asociacijos filialų ir Asociacijos grindžiami sutartimi.

14.6. Asociacijos atstovybė yra Asociacijos padalinys, turintis savo buveinę, Asociacijos suteiktų įgalinimų ribose turintis teisę atstovauti Asociacijos interesams ir juos ginti, taip pat sudaryti sandorius bei atlikti kitus teisės aktų leistinus veiksmus Asociacijos vardu. Atstovybė nėra juridinis asmuo. Asociacijos atstovybė veikia pagal atstovybės nuostatus, kuriuos tvirtina Asociacijos pirmininkas. Atstovybių skaičius neribojamas. Filialas ar atstovybė registruojama ir išregistruojama įstatymų nustatyta tvarka.

turinysankstesnis skyriuskitas skyrius