SUDUVA.info
Sūduvos krašto mokslo, istorijos ir kultūros draugija

Įstatai

XV. Asociacijos reorganizavimas ar likvidavimas

15.1. Asociacija gali būti reorganizuojama ar likviduojama:
15.1.1. Visuotinio suvažiavimo sprendimu;
15.1.2. likus mažiau nei trims Asociacijos nariams;
15.1.3. teismo sprendimu;
15.1.4. kitais įstatymų nustatytais pagrindais.

15.2. Visuotinis narių suvažiavimas ar institucija, nusprendusi likviduoti Asociaciją, skiria likvidatorių, nustato jo įgaliojimus, likvidavimo terminus, inventorizacijos ir turto perėmimo tvarką.

15.3. Likęs Asociacijos turtas ir lėšos skirstomos įstatymų nustatyta tvarka.

turinysankstesnis skyriuskitas skyrius