SUDUVA.info
Sūduvos krašto mokslo, istorijos ir kultūros draugija

Įstatai

XVI. Baigiamosios nuostatos

16.1. Šie įstatai pasirašyti trimis egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią.

16.2. Klausimai, neaptarti šiuose įstatuose, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymuose numatyta tvarka.
Asociacijos įstatai priimti Asociacijos steigiamajame suvažiavime 2009 m. rugpjučio mėn. 14 d.

turinysankstesnis skyrius