SUDUVA.info
Sūduvos krašto mokslo, istorijos ir kultūros draugija

Renginiai


Šventės dalyviai prie koplytstulpio. Nuotrauka Gedimino Aleksos

Lietuvoje atidengtas koplytstulpis legendiniam ministrui, prof. Jonui Pranui Aleksai

Valius Čepas

2019 m. rugsėjo 6 d. į renginius Kalvarijoje, skirtus prof. Jonui Pranui Aleksai atminti, jo gimimo 140-ųjų metinių proga, atvyko jo giminaičiai ir svečiai iš Kauno, Vilniaus, Marijampolės bei kitų Lietuvos vietovių ir gausus būrys kalvarijiečių. Šios reikšmingos ir gražios šventės iniciatoriai – Kalvarijos savivaldybės meras Vincas Plikaitis ir Kalvarijos administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Danutė Lisauskienė. Puikiai sutvarkytame Kalvarijos krašto muziejuje pasidalinta prisiminimais apie vieną iš Lietuvos Pirmosios Respublikos (1918-1940) kūrėjų, Lietuvos žemės ūkio didįjį architektą, lietuvių pilietinės visuomenės ugdytoją, ūkininkų savivaldos ir moderniosios strateginio valdymo metodologijos pradininką, XX Lietuvos politiką, už patriotinę veiklą kalintą caro žandarų, o vėliau sovietų ir nacių okupantų, nukankintą tremtyje. Jonas Pranas Aleksa – VI, VII, VIII ministrų kabineto žemės ūkio ir valstybės turtų ministras, XIV, XV, XVI ministrų kabineto žemės ūkio ministras, Lietuvos Respublikos Seimo narys, Žemės ūkio akademijos garbės daktaras. Jis vienas iš 1942 m. paskelbto Memorandumo signatarų. Jame buvo reikalaujama, kad vokiečiai nutrauktų Lietuvos kolonizavimą, pažymėjo žmonių, gyvenančių Lietuvoje, beviltišką padėtį bei lietuvių tautos siekį – atstatyti Lietuvos nepriklausomybę. 1946 m. jis buvo išrinktas pogrindinės Lietuvių Tautinės Tarybos šešėlinės Lietuvos Vyriausybės pirmininku.


Kalba Kalvarijos savivaldybės meras Vincas Plikaitis. Nuotrauka Gedimino Aleksos


Dainuoja Gabija Minsevičiūtė. Nuotrauka Gedimino Aleksos

Šios iškilmingos šventės dalyvius muziejuje išskirtine kanklių muzika pasitiko Kalvarijos folkloro ansamblio ,,Diemedis“ vadovė Žydruolė Zenevičienė. Pasisakė viena iš šio renginio organizatorių, Kalvarijos kultūros centro darbuotoja, Sūduvos krašto etninės kultūros puoselėtoja Rasa Januškienė, Pasaulio Aleksų giminių istorijos ir kultūros bei Sūduvos krašto mokslo, istorijos ir kultūros draugijų pirmininkas Valentinas Aleksa, Kalvarijos savivaldybės meras V. Plikaitis, istorikas ir kraštotyrininkas Alvydas Totoris, Lietuvos Respublikos Žemės ūkio rūmų pirmininkas dr. Arūnas Svitojus, docentas dr. Juozas Jokimas, Lietuvos Respublikos Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Andriejus Stančikas.


Iš kairės: Antanas Lastauskas, Valentinas Aleksa, Vincas Plikaitis. Nuotrauka Gedimino Aleksos

Vėliau šio renginio dalyviai atvyko į Kalvarijos Karališkąjį parką. Parke, prie profesoriui J. P. Aleksai skirto koplytstulpio Kalvarijos gimnazijos moksleivė Gabija Minsevičiūtė atliko dainą ,,Mano namai“, kuriai muziką ir tekstą sukūrė  Eglė Sirvydytė. Tautodailininko Antano Lastausko sukurtą koplytstulpį atidengė lietuvių liaudies meno puoselėtojai Dalia ir Juozas Arminai, o jį pašventino Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos vardo bažnyčios klebonas Algirdas Žukauskas. Apie prof. J. P. Aleksos, kaip lietuvių tautos dvasinių aukščiausiųjų vertybių puoselėtoją bei apie jo išskirtinį pasiaukojimą Tėvynei Lietuvai kalbėjo Kalvarijos savivaldybės meras V. Plikaitis, V. Aleksa ir Sūduvos krašto mokslo, istorijos ir kultūros draugijos vicepirmininkas, kraštotyrininkas Kęstutis Subačius.


Kalba Valentinas Aleksa. Nuotrauka Albino Čapliko

Ąžuoliniame koplytstulpyje tautodailininko A. Lastausko iškalti prof. J. P. Aleksos žodžiai, kurie prasmingi ir šiandien: ,,Iš praeities ir dabarties, vadinas, iš savo gyvenimo gyvųjų versmių privalome semtis jėgų. Galvas aukštyn į padanges keldami, kojomis turime tvirtai į savo gimtąją žemę atsiremti ir savo veidu atsigręžti į savo didžią lietuvišką ateitį.“


Kalvarijos krašto muziejuje. Pirmoje eilėje iš dešinės sėdi: Kęstutis Subačius, Arūnas Svitojus, Valentinas Aleksa. Nuotrauka Albino Čapliko